Vytvoriť faktúru

KULLA SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KULLA SK
IČO 31321003
DIČ 2020902785
IČ DPH SK2020902785
Dátum vzniku 08 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KULLA SK
Trnavská cesta 110/B
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 648 977 €
Zisk 2 506 €
Aktíva 5 479 €
Vlastný kapitál 5 449 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 251,119
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,326
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,326
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,326
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,446
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,596
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,596
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,450
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,450
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 126,726
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 126,726
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 116,493
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,233
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,674
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,674
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 31,347
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 16,347
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 15,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 251,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,955
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,191
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,191
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,506
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,164
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 203
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 203
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 242,961
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 148,182
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,182
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,736
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,751
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,756
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,306
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 648,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 482,094
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 166,361
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 522
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 643,103
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 303,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,417
D. Služby (účtová skupina 51) 232,163
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 52,095
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,152
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,959
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,984
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,685
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,089
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,089
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 292
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,874
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,513
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 181
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 180
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,027
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,023
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,846
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,028
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,522
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015