Vytvoriť faktúru

Remix - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Remix
Stav Zrušená
IČO 31321038
Dátum vzniku 10 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Remix
Repašského 2
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 439 454 €
Zisk -8 333 €
Aktíva 1 739 916 €
Vlastný kapitál 89 058 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905476304, 0907692278, 0903411735
Mobile phone(s) +421905476304, 0903411735
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,524,834
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,312,918
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,312,918
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,497
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 441,314
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 763,291
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 69,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,421
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,147
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 171,458
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 170,690
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,690
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 768
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 332
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,484
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,727
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,757
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,495
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,524,834
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,725
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 200,207
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 200,207
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -117,788
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 48,477
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -166,265
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,333
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,127,463
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,125,962
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 92,739
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,739
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 197,687
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 277
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 338
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 833,524
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,501
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,501
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 316,646
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 316,646
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 387,569
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 439,454
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 134,432
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 253,137
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,885
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,914
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,997
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,896
D. Služby (účtová skupina 51) 49,180
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,284
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,289
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,510
4. Sociálne náklady (527, 528) 485
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,396
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 214,664
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 214,664
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,259
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,238
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,540
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 290,496
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,918
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 48,739
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 48,739
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 179
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,911
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,371
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,333
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
 • IČO:31321038
 • Sídlo: Remix, Repašského 2, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.06.2016Zrušené obchodné meno:
   Remix spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Repašského 2 Bratislava 841 01
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   Remix spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Repašského 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným