Vytvoriť faktúru

DUNAJSKÝ KLUB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUNAJSKÝ KLUB
IČO 31321135
DIČ 2020939602
Dátum vzniku 10 Apríla 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DUNAJSKÝ KLUB
Viedenská cesta 24
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 091 €
Zisk -32 285 €
Aktíva 904 871 €
Vlastný kapitál 763 061 €
Kontaktné informácie
Email takacsevi@yahoo.com
Phone(s) 0907861903
Mobile phone(s) 0907861903
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 922,903
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 862,599
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 862,599
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 201,785
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 142,390
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,954
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,979
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 499,056
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 10,435
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,304
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,432
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,432
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,432
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,872
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 70
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,802
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 922,903
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,776
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,161,790
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,161,790
A.II. Emisné ážio (412) 27,427
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 26,617
2. Ostatné fondy (427, 42X) 26,617
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -452,773
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -452,773
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,285
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 192,127
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,008
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,008
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 188,805
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,262
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,262
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 176,035
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,020
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 314
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,091
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,091
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,091
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,215
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,430
D. Služby (účtová skupina 51) 13,325
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,087
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,572
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,572
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,445
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,356
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,124
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,336
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,684
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,589
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,589
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,681
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,805
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321135 DIČ: 2020939602
 • Sídlo: DUNAJSKÝ KLUB, Viedenská cesta 24, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Gregor člen Drobného 5 Bratislava 15.03.2001
  Ing. arch. Juraj Fecanin člen Lermontova 10 Bratislava 15.03.2001
  Mgr. Juraj Vaníček člen Astrova 52 Bratislava 821 01 29.01.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Vaníček - člen Astrova 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.01.2007
   29.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   15.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Fecanin - člen Lermontova 10 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   14.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontova 10 Bratislava
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   03.11.1994Nové predmety činnosti:
   hostinská činnosť
   športové a rekreačné služby
   kúpa a predaj tovarov športového a rekreačného charakteru
   sprostredkovateľská činnosť v rámci predmetu podnikania
   02.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš - člen Veľká Hradná 126 Svinná
   19.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontova 10 Bratislava
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   DUNAJSKÝ KLUB a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 24 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   propagácia a reklama
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Eliáš - člen Veľká Hradná 126 Svinná
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava