Vytvoriť faktúru

STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA
IČO 31321283
DIČ 2020314527
IČ DPH SK2020314527
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 645 762 €
Zisk 19 606 €
Aktíva 3 375 675 €
Vlastný kapitál 2 466 266 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253631172, +421253416021, +421253416020, +421253631173, +421253416018, +421253416023, +421253416019, +421253413357
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,460,936
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,331,799
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,997,121
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,925,762
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,047
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 58,312
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 334,678
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 334,678
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,093,527
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,114
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47,114
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 703,815
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 696,037
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 696,037
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,868
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,910
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 342,598
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 998
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 341,600
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 35,610
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,961
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 33,649
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,460,936
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,525,791
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,497,468
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,497,468
A.II. Emisné ážio (412) 374
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 449,577
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 449,577
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 283,713
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 283,713
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -575,545
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -575,545
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,149,402
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,149,402
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,606
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 935,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 795,290
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 794,930
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 360
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 135,470
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,392
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,392
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 854
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,488
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,924
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,232
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,580
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,385
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 645,762
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 623,872
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,635
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,255
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 632,519
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 210,753
D. Služby (účtová skupina 51) 186,381
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 100,418
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 74,056
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,160
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,094
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,108
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 90,396
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 30,606
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 30,606
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 383
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 218
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,364
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,243
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 226,738
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52,788
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 52,400
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 139
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 139
XII. Kurzové zisky (663) 216
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 33
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,694
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 39,919
O. Kurzové straty (563) 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 707
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,094
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,337
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,731
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,731
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,606
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016