Vytvoriť faktúru

T - Klima - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T - Klima
IČO 31321291
DIČ 2020297499
IČ DPH SK2020297499
Dátum vzniku 31 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T - Klima
Rybničná 40/F
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 006 858 €
Zisk 34 930 €
Aktíva 474 321 €
Vlastný kapitál 412 037 €
Kontaktné informácie
Email t-klima@t-klima.sk
Phone(s) 0248269261
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 838,483
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 155,069
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 139,595
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,720
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 51,053
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78,590
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 232
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 15,474
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 15,474
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 682,193
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,467
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,467
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 100,862
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 100,862
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,862
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 494,154
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 463,426
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 463,426
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 29,100
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,628
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82,710
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 302
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,408
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 838,483
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 446,966
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 106,858
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 297,875
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 297,875
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,930
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 391,517
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 62,430
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 60,353
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 533
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,544
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,403
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,403
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 226,254
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 127,442
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,442
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 9,102
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,086
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,528
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,280
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,816
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,286
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 24,971
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,173
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 997,145
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,006,858
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 997,145
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,914
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,799
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 963,882
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 476,049
D. Služby (účtová skupina 51) 249,445
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 215,488
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 154,634
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 7,547
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,472
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,934
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,056
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,056
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,142
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,768
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,976
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 271,651
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 486
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 474
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 474
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 899
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 538
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 538
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 358
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -413
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,563
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,633
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,214
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -6,581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015