Vytvoriť faktúru

Slovenská Grafia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenská Grafia
IČO 31321470
DIČ 2020363653
IČ DPH SK2020363653
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenská Grafia
Pekná cesta 6
83403
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 762 148 €
Zisk 1 161 774 €
Aktíva 64 997 462 €
Vlastný kapitál 33 378 598 €
Kontaktné informácie
Email grafia@grafia.sk
Phone(s) 0249493111, 0249493500, 0249493801
Fax(es) 0249493500
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,531,457
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,951,074
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 56,508
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 17,775
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 38,733
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,270,219
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,129,400
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,240,201
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,326,478
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 59,857
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 494,283
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 20,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 16,624,347
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,624,347
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,436,078
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,427,542
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,712,197
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,715,345
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,234,171
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,162,054
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,285,556
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,876,498
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 278
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71,839
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 53,153
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 53,153
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 721,212
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,136
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 710,076
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 144,305
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,853
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 75,657
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 63,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,531,457
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,698,869
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,409,181
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,409,181
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 660,402
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,250,990
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,250,990
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 11,187,694
2. Ostatné fondy (427, 42X) 11,187,694
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,828
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,828
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,161,774
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,930,293
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,763,330
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 4,900,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,997
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 483,472
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,358,861
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 187,683
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 187,683
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,314,345
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,109,170
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,551,659
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,428
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,503,231
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 23,333
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 400,566
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 233,755
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 739,597
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160,260
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 408,880
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 210,767
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 198,113
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,146,885
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 902,295
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 902,295
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 91,586,779
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 91,762,148
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 79,284,411
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,787
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 107,471
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 67,957
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,455,877
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,813,645
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,706,031
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,139,769
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 5,000
D. Služby (účtová skupina 51) 8,792,844
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,293,706
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,875,397
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 945,883
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,025,992
4. Sociálne náklady (527, 528) 446,434
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 104,624
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,105,625
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,105,625
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,453,728
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 425,521
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,385,214
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,056,117
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,555,013
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50,099
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 59
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 59
XII. Kurzové zisky (663) 41,931
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 8,109
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 591,949
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 418,234
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 418,234
O. Kurzové straty (563) 22,823
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150,892
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -541,850
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,514,267
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 352,493
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 313,748
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 38,745
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,161,774
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016