Vytvoriť faktúru

CORINEX PARTNERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CORINEX PARTNERS
Stav Zrušená
IČO 31321585
DIČ 2020316683
IČ DPH SK2020316683
Dátum vzniku 21 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORINEX PARTNERS
Kľukatá 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 066 €
Zisk -189 299 €
Aktíva 775 112 €
Vlastný kapitál 56 239 €
Kontaktné informácie
Email erik.spanik@corinex.com
Phone(s) 0250258111, 0255568193, 0259212819
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 426,085
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 277,494
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 277,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,308
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 178,145
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,364
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,677
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,941
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 160
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,027
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,147
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,147
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,715
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 140,754
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 871
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 139,883
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,650
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 426,085
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -293,296
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,402
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,402
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,340
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,340
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -129,739
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 249,240
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -378,979
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -189,299
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 719,381
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,980
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,980
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 708,411
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 696,368
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 696,368
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,211
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,037
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,227
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 568
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,990
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,590
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,652
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,066
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,652
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,414
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,356
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,736
D. Služby (účtová skupina 51) 20,456
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 122,191
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,516
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,640
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,035
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,793
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,564
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,564
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,616
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -188,290
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,540
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -188,335
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -189,299
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
 • IČO:31321585 DIČ: 2020316683 IČ DPH: SK2020316683
 • Sídlo: CORINEX PARTNERS, Kľukatá 6, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2016Zrušené obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   08.02.2002Nové sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným