Vytvoriť faktúru

TERMSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMSTAV
IČO 31321607
DIČ 2020313482
IČ DPH SK2020313482
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TERMSTAV
Sedlárska 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 656 €
Zisk -649 688 €
Vlastný kapitál 396 341 €
Kontaktné informácie
Email termstav@termstav.sk
Phone(s) 0265316662
Fax(es) 0265316707
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,207,018
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,030,184
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 979,069
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 181,913
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 755,557
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,599
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 51,115
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 51,115
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 177,575
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 111,611
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 112,437
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,437
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 380
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 9,689
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -10,895
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 20,400
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 20,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,564
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45,530
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -741
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) -741
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,207,018
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -833,471
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 408,442
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 408,442
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 81,770
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 81,770
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 92,158
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 424,325
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -332,167
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,415,841
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,040,489
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,947
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23,667
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,280
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,995,680
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,369,808
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,369,808
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 872
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111,427
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 223,948
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 206,656
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82,969
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,862
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,862
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 102,115
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 116,656
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 115,379
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,277
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 751,431
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 84,438
D. Služby (účtová skupina 51) 415,383
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 147,117
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 111,835
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,149
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,133
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,522
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54,132
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54,132
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,839
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -634,775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -384,442
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 570
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 570
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 570
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,483
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,855
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,855
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,628
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,913
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -649,688
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -649,688
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016