Vytvoriť faktúru

TERMOTECHNA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMOTECHNA
IČO 31321631
DIČ 2020313449
IČ DPH SK2020313449
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TERMOTECHNA
Staviteľská 3
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 691 852 €
Zisk 178 616 €
Aktíva 3 701 248 €
Vlastný kapitál 2 966 121 €
Kontaktné informácie
Email machalik@termotechna.sk
Phone(s) 0244871096, 0244871095, 0244871098
Mobile phone(s) 0907471271
Fax(es) 0244871099
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,653,084
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 352,573
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 352,573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,688
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 312,425
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 37,460
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,298,449
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 415,308
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 402,966
4. Zvieratá (124) - /195/ 750
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 11,592
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,401,344
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 900,997
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 900,997
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,712
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 489,635
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,481,797
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,524
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,470,273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,062
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,062
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,653,084
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,133,237
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,817,040
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,817,040
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 285,250
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 566,548
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 566,548
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 88,817
2. Ostatné fondy (427, 42X) 88,817
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 196,966
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,966
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178,616
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,847
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,327
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,327
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 441,315
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 326,237
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,237
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,774
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 886
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 76,424
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,092
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 902
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 65,205
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,312,016
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,691,852
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,286,119
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,898
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,211
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371,624
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,463,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 786,682
D. Služby (účtová skupina 51) 1,304,354
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,110,929
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,515,507
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 527,877
4. Sociálne náklady (527, 528) 67,545
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,705
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 76,002
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 76,002
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 37,545
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 28,771
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,336
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 228,528
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,220,981
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,542
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 2,823
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 2,823
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,695
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12,695
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,066
O. Kurzové straty (563) 7,613
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,453
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,476
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 235,004
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 56,388
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 56,388
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178,616
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2015