Vytvoriť faktúru

G E O D É Z I A Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno G E O D É Z I A Bratislava
IČO 31321704
DIČ 2020335515
IČ DPH SK2020335515
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo G E O D É Z I A Bratislava
Pekná cesta 15
83404
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 484 353 €
Zisk 66 947 €
Aktíva 2 115 154 €
Vlastný kapitál 865 008 €
Kontaktné informácie
Email geodezia@geodezia-ba.sk
Phone(s) 0244885142, 0918754429
Fax(es) 0244680672
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,154,298
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 670,033
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,153
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,153
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 663,880
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 663,880
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,476,212
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 765
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 765
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,217
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,217
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,217
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,382,358
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 176,914
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,914
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,198,215
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,229
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 86,872
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,730
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 83,142
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,053
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,481
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,572
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,154,298
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 924,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 850,157
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 850,157
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 713
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,845
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,845
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -6,214
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -6,214
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,634
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,634
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,947
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,230,216
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,407
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 367
12. Odložený daňový záväzok (481A) 24,040
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8,144
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 8,144
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 502,960
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 321,610
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,048
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,562
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,980
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,206
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,110
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,076
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,978
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,547
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,278
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 663,880
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 587,384
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 484,353
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 587,384
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -111,922
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,767
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,124
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 712,400
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,253
D. Služby (účtová skupina 51) 131,432
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 478,340
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 327,038
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,992
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 120,546
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,764
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,269
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,689
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,689
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 169
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,323
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,925
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -228,047
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 293,777
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 552,654
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 59,944
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 59,902
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 42
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 492,710
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 237,868
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 193,933
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,142
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36,142
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 314,786
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 86,739
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,792
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,922
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 16,870
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,947
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016