Vytvoriť faktúru

OPUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OPUS
IČO 31321755
DIČ 2020379658
IČ DPH SK2020379658
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo OPUS
Skuteckého 23
97401
Banská Bystrica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 343 678 €
Zisk 107 163 €
Aktíva 742 196 €
Vlastný kapitál 468 210 €
Kontaktné informácie
Email opus@forza.sk
Phone(s) 0220855141, 0220855122, 0220855140
Mobile phone(s) 0904700347
Fax(es) 0220855102
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 29,988
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 29,988
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,017
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 572,945
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 169,134
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 183,223
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105,443
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 602,933
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 476,658
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 48,172
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 48,172
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,476
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 293,847
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 107,163
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 126,275
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 233
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 126,042
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 72,982
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,022
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,038
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 343,678
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 191,679
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 142,945
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,054
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 210,931
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 101,067
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,988
C. Služby (účtová skupina 51) 82,152
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 219
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 242
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 971
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,292
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 132,747
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 148,417
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 23,717
X. Výnosové úroky (662) 22,066
XI. Kurzové zisky (663) 1,627
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 24
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,501
N. Kurzové straty (563) 2,310
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,191
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 20,216
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 152,963
P. Daň z príjmov (591, 595) 45,800
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 107,163
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016