Vytvoriť faktúru

POLIANKY Business Center - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno POLIANKY Business Center
IČO 31321780
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo POLIANKY Business Center
Polianky 5
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 275 221 €
Zisk 19 178 €
Aktíva 764 396 €
Vlastný kapitál 675 729 €
Kontaktné informácie
Email ppb@ppba.sk
Webová stránka http://www.ppba.sk
Phone(s) +421264369449, +421264367365, +421264369986, +421264367367, +421264367421
Mobile phone(s) +421949159479
Fax(es) 0264533531
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 796,792
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 618,019
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 618,019
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 98,179
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 491,154
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,686
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 177,677
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,723
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,575
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,575
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 140,891
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 363
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 140,528
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,096
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,092
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 796,792
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 693,341
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 548,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 550,322
2. Zmena základného imania +/- 419 -2,158
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 104,875
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,407
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,407
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 -2,158
2. Ostatné fondy (427, 42X) -2,158
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,875
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,300
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,425
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,178
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,451
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 71,459
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,739
12. Odložený daňový záväzok (481A) 63,720
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,582
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,819
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,819
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,364
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,922
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,429
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,410
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 274,495
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 275,221
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 84,113
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 190,381
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 677
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,562
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,727
D. Služby (účtová skupina 51) 47,802
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 152,497
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 110,939
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 6,960
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,903
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,695
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,214
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,485
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,485
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,837
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,659
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,965
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 601
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 601
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 601
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,657
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,657
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,056
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,603
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,425
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,098
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,327
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,178
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016