Vytvoriť faktúru

ELSINCO Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELSINCO Slovensko
IČO 31321810
DIČ 2020344909
IČ DPH SK2020344909
Dátum vzniku 23 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELSINCO Slovensko
Kudlákova 4
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 394 107 €
Zisk 97 296 €
Aktíva 60 305 €
Vlastný kapitál 41 593 €
Kontaktné informácie
Email office@elsinco.sk
Webová stránka http://www.elsinco.sk
Phone(s) +421264284165, +421264284454, +421264530048
Mobile phone(s) +421905714116
Fax(es) 0264284454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 294,387
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 202
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 202
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 293,420
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,683
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 198,084
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 198,034
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 198,034
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 90,653
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 90,543
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 765
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 765
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 294,387
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 138,889
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,284
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,310
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,310
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,402
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,971
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,569
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,296
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,498
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,115
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,115
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 151,074
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 99,090
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,090
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 540
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,576
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 391,895
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 394,107
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 391,895
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,212
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 276,472
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 226,248
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,620
D. Služby (účtová skupina 51) 21,893
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,360
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,665
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,104
4. Sociálne náklady (527, 528) 591
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 170
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 59
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 59
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,122
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,635
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,346
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 468
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 459
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,847
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 1,277
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 570
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 116,256
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 97,296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31321810 DIČ: 2020344909 IČ DPH: SK2020344909
 • Sídlo: ELSINCO Slovensko, Kudlákova 4, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Dufek Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02 06.10.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Dufek 16 597 € (100%) Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.08.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Dufek Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Dufek Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 06.10.1999
   14.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Firma Elsinco Ges.m.b.H. Breitenfurterstrasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Dufek Hodálova 8 Bratislava 841 05
   02.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Günter Schneider Hilschergasse 4/19 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod záhradami 64 Bratislava
   02.06.2000Nové obchodné meno:
   ELSINCO Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Günter Schneider Hilschergasse 4/19 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod záhradami 64 Bratislava
   01.06.2000Zrušené obchodné meno:
   ELSINCO Slovensko s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 844 15
   06.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Dufek Hodálova 8 Bratislava 841 05
   05.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   20.08.1998Noví spoločníci:
   Firma Elsinco Ges.m.b.H. Breitenfurterstrasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   19.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Firma Elsinco G.m.b.H. Rotenmühlgasse 11 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   ELSINCO Slovensko s r.o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 844 15
   30.09.1996Zrušené obchodné meno:
   Elsinco Bratislava spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   10.03.1995Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   prenájom meracích prístrojov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   konzultačná a poradenská činkosť v oblasti elektroniky
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť v anglickom a nemeckom jazyku
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   09.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Franz Lewitsch Tolstojgasse 25 Viedeň Rakúska republika
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   Elsinco Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj ( obchod s tovarom, na ktorý savyžaduje osobitné povolenie možno vykonávaťlen s týmto povolením )
   Noví spoločníci:
   Firma Elsinco G.m.b.H. Rotenmühlgasse 11 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Franz Lewitsch Tolstojgasse 25 Viedeň Rakúska republika