Vytvoriť faktúru

Špeciálne izolácie Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Špeciálne izolácie Bratislava
IČO 31321861
DIČ 2020314549
IČ DPH SK2020314549
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Špeciálne izolácie Bratislava
Staviteľská 1/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 641 940 €
Zisk -30 076 €
Aktíva 1 602 930 €
Vlastný kapitál 1 022 312 €
Kontaktné informácie
Email office@specialneizolacie.sk
Webová stránka http://www.specialneizolacie.sk
Phone(s) +421243292703, +421243293649, +421243296768, +421243411300, +421244888744, +421243291300, +421244888746
Fax(es) 0243293649
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,345,050
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 263,017
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 263,017
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 114,924
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 137,053
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,040
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,080,740
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 121,610
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 121,610
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 582,951
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 567,827
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 567,827
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,333
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 791
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 376,179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,704
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 356,475
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,293
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,293
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,345,050
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 992,236
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 686,154
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 686,154
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 137,231
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 137,231
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 198,927
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 503,711
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -304,784
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,076
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,814
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,163
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 671
12. Odložený daňový záväzok (481A) 16,492
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 324,251
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 250,049
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250,049
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 837
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,780
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,855
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,730
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,400
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,641,940
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,624,737
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,186
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,017
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,669,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 877,220
D. Služby (účtová skupina 51) 440,521
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 287,405
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 208,393
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 72,325
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,687
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,853
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,958
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,958
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 288
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,996
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,301
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 306,996
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,337
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,385
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,385
XII. Kurzové zisky (663) 398
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 13,554
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,470
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 224
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 224
O. Kurzové straty (563) 13,240
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,006
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 867
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,434
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,642
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,942
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,076
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015