Vytvoriť faktúru

VUKI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VUKI
IČO 31321895
DIČ 2020291691
IČ DPH SK2020291691
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VUKI
Rybničná 38
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 065 373 €
Zisk -303 586 €
Aktíva 9 904 249 €
Vlastný kapitál 7 418 169 €
Kontaktné informácie
Email vuki@vuki.sk
Webová stránka http://www.vuki.sk
Phone(s) +421249213132, +421244881065, +421244889909, +421244881041, +421244881012, +421244882842, +421249213202, +421244882986
Fax(es) 0244881041
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,409,072
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,068,668
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,556
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 26,556
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,555,809
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,213,088
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,020,305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,312,991
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,805
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,620
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 486,303
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 99,582
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 386,721
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,281,268
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,437,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 611,825
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 237,857
3. Výrobky (123) - /194/ 543,416
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,363
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 42,920
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 42,920
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,688,578
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,679,253
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,679,253
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,325
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 112,309
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 105,152
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 59,136
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 59,136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,409,072
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,049,232
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,612,827
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,612,827
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,122,571
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,122,571
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 617,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 617,420
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -303,586
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,295,417
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 163,011
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,651
12. Odložený daňový záväzok (481A) 158,360
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 400,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 861,921
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 651,911
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 651,911
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,578
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 68,606
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45,499
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,108
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 219
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 37,757
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,757
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 481,872
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 350,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 64,423
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 42,199
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 22,224
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,065,373
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,233,079
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,451,022
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 147,352
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 20,181
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 53,286
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160,453
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,401,830
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,448,514
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,915,284
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 193,712
D. Služby (účtová skupina 51) 912,620
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,361,530
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 919,032
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 50,920
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 348,932
4. Sociálne náklady (527, 528) 42,646
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40,950
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 479,997
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 479,997
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) -686
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,153
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,756
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -336,457
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,381,504
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,501
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,098
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,098
XII. Kurzové zisky (663) 7,403
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,851
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 26,705
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 26,705
O. Kurzové straty (563) 9,495
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,651
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,350
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -384,807
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -81,221
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,088
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -84,309
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -303,586
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31321895 DIČ: 2020291691 IČ DPH: SK2020291691
 • Sídlo: VUKI, Rybničná 38, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Danica Fleischerová predseda Brečtanová 13008/4B Bratislava 831 01 12.04.2011
  Ing. Rastislav Malátek člen Račianska 1511/35 Bratislava 831 02 06.06.2014
  Ing. Jozef Tóth člen Pod záhradami 9 Bratislava 841 01 11.05.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Malátek - člen Račianska 1511/35 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 06.06.2014
   24.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. - člen predstavenstva Čárskeho 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.05.2013
   27.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. - člen predstavenstva Čárskeho 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.05.2013
   26.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , PhD. - člen predstavenstva Tomášikova 177/31 Bratislava 821 01
   31.05.2012Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   30.05.2012Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   05.05.2012Nové sidlo:
   Nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   04.05.2012Zrušené sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   13.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - predseda Brečtanová 13008/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.04.2011
   12.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2011
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2011
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.01.2010
   10.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tóth - člen predstavenstva Pod záhradami 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.05.2010
   09.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Radoslav Hajdúch - člen Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.05.2009
   13.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.01.2010
   12.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tomko - predseda Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Radoslav Hajdúch - člen Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.05.2009
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - člen Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   03.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - člen Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   Ing. Vladimír Tomko - predseda Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   02.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04
   Ing. Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , PhD. - člen predstavenstva Tomášikova 177/31 Bratislava 821 01
   17.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , CSc. - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava
   09.06.2006Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových súborov a elektroizolačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04
   Ing. Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   08.06.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových strojov, elektroizolačných materiálov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   17.08.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   konzultačná, poradenská činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov, izolačných systémov a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových strojov, elektroizolačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   16.08.2004Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov a vodičov, káblových súborov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   autorizované skúšobníctvo
   tvorba a využitie prierezových informačných fondov
   špecializovaná maloobjemová výroba
   tuzemská a zahraničná obchodná činnosť najmä vlastných aktivít
   konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Sobolovský - člen predstavenstva Justičná 1 Bratislava
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava
   23.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda predstavenstva H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   16.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   15.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   20.12.2000Nové predmety činnosti:
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   19.12.2000Zrušeny predmety činnosti:
   odborné vzdelávacie činnosti
   09.03.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda predstavenstva H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský - člen predstavenstva Justičná 1 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   07.05.1996Nové obchodné meno:
   VUKI a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   06.05.1996Zrušené obchodné meno:
   VÚKI a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť pri výkone povolania patentového zástupcu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Blaškovič Jasovská 9 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kán Wolkrova 25 Bratislava
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   21.01.1994Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Blaškovič Jasovská 9 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kán Wolkrova 25 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   20.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. Černyševského 39 Bratislava
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   VÚKI a.s.
   Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov a vodičov, káblových súborov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   autorizované skúšobníctvo
   odborné vzdelávacie činnosti
   tvorba a využitie prierezových informačných fondov
   špecializovaná maloobjemová výroba
   tuzemská a zahraničná obchodná činnosť najmä vlastných aktivít
   konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   činnosť pri výkone povolania patentového zástupcu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. Černyševského 39 Bratislava