Vytvoriť faktúru

Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb
IČO 31321917
DIČ 2020344898
IČ DPH SK2020344898
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb
Staré grunty 61
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 208 553 €
Zisk 5 035 €
Aktíva 1 379 245 €
Vlastný kapitál 1 281 389 €
Kontaktné informácie
Email iposs@iposs.sk
Phone(s) 0265423839
Fax(es) 0265429322
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 967,190
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 967,190
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,526
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 370,919
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 55,574
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,010
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 308,611
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,338,109
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,277,163
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 924,834
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 924,834
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29,840
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 119,323
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 198,131
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,035
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,946
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,831
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 3,128
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,623
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,484
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,406
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,841
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,892
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 12,364
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 208,553
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 195,819
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,724
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,008
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 202,634
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,188
C. Služby (účtová skupina 51) 17,532
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 109,359
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,833
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 39,516
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -11,822
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,028
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,919
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,823
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 300
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 300
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 167
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 167
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 133
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,052
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,017
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,035
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016