Vytvoriť faktúru

DOPRAVOPROJEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOPRAVOPROJEKT
IČO 31322000
DIČ 2020524770
IČ DPH SK2020524770
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DOPRAVOPROJEKT
83203
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 504 994 €
Zisk 1 329 274 €
Aktíva 15 804 342 €
Vlastný kapitál 7 277 151 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250234111, 0250234436, 0250234511
Fax(es) 0250234555
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,826,134
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,777,536
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,139
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,139
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,331,070
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 183,825
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,811,686
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 317,159
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 18,400
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 436,327
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 65,504
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 370,823
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,873,666
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,863,061
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,078
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,845,983
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 78,956
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 78,956
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,956
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,250,409
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,237,227
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,224
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,621
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,880,382
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,182
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,681,240
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,063
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,664,177
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 174,932
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 78,710
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 93,826
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,396
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,826,134
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,848,847
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,956,530
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,956,530
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 51,816
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 659,654
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 659,654
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,851,573
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,851,573
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,329,274
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,977,232
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 231,551
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 83,232
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 83,232
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 50,194
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 52,751
12. Odložený daňový záväzok (481A) 45,374
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 317,999
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 317,999
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,177,079
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,915,973
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,462
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,728,511
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 114,492
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 229,712
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 261,651
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 577,971
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,280
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250,603
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 228,923
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 55
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 55
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,521,432
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,504,994
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,521,432
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,130,735
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 93,507
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,790
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,809,146
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 433,739
D. Služby (účtová skupina 51) 15,190,956
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,587,767
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,781,910
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 96,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,473,244
4. Sociálne náklady (527, 528) 236,613
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46,120
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 235,621
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 235,621
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66,711
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 94,080
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 154,152
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,695,848
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,766,002
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,195
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 311
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 311
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 949
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 936
XII. Kurzové zisky (663) 935
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,692
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,459
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,459
O. Kurzové straty (563) 468
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,765
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,497
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,678,351
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 349,077
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 442,530
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -93,453
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,329,274
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016