Vytvoriť faktúru

VUCHT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VUCHT
IČO 31322034
DIČ 2020332611
IČ DPH SK2020332611
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VUCHT
Nobelova 34
83603
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 447 500 €
Zisk 365 952 €
Aktíva 5 712 358 €
Vlastný kapitál 2 415 575 €
Kontaktné informácie
Email plehocky@vucht.sk
Phone(s) 0244258558, 0317753020, 0918609500, 0918609519
Mobile phone(s) 0918609519
Fax(es) 0244258558, 0317753020
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,334,773
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,709,262
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,891
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 16,235
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 4,656
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,688,371
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 688,185
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,043,723
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,927,687
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,837
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,939
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,589,730
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 190,059
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,912
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 107,876
3. Výrobky (123) - /194/ 46,271
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 84,801
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 84,801
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,034,870
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 785,112
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 785,112
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 246,058
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,700
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 59,435
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 7,650
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 51,785
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 220,565
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,671
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 211,894
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 35,781
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,554
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 31,227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,334,773
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,795,492
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,015,008
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,015,008
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 99,715
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 74,567
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 74,567
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -759,750
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -759,750
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 365,952
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,376,281
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 63,559
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 56,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 56,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,559
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 136,003
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 136,003
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,909,340
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 506,316
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 502,965
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,351
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 950,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 192,842
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 96,585
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,887
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,710
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 267,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 75,420
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 191,959
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 163,000
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 163,000
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,345,909
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,447,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 362,398
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,873,237
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 110,274
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,347
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,244
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,995,801
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 422,487
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 11,661
D. Služby (účtová skupina 51) 602,743
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,389,816
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,712,717
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 588,494
4. Sociálne náklady (527, 528) 88,605
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,424
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 493,801
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 493,801
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,920
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,431
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,518
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 451,699
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,309,018
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 249
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 243
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,381
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,926
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 23,242
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,684
O. Kurzové straty (563) 5,656
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,799
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 413,567
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 47,615
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 79,904
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -32,289
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 365,952
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016