Vytvoriť faktúru

AGROMONT BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROMONT BRATISLAVA
IČO 31322107
DIČ 2020369351
IČ DPH SK2020369351
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo AGROMONT BRATISLAVA
Stará Vajnorská 6
83262
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 379 186 €
Zisk -3 322 €
Aktíva 756 428 €
Vlastný kapitál 642 764 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244257495, 0244259495
Mobile phone(s) +421905299730, 0905299730, 0905638449
Fax(es) 0244257548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 507,334
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 457,834
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 88,735
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 249,152
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 88,849
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,267
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 756,486
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 639,442
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 743,244
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 743,244
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -100,480
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,322
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,044
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 71,014
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,117
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 12,177
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,224
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,496
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,723
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 38,307
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 379,186
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 366,125
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 12,751
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 378,603
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 113,875
C. Služby (účtová skupina 51) 125,200
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 101,193
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,126
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 24,856
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,353
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 583
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 139,801
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,962
X. Výnosové úroky (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 1,956
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,723
M. Nákladové úroky (562) 1,809
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,914
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,761
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,178
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,144
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015