Vytvoriť faktúru

KOVOPROJEKT Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVOPROJEKT Bratislava
IČO 31322131
DIČ 2020318839
IČ DPH SK2020318839
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KOVOPROJEKT Bratislava
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 653 825 €
Zisk -90 388 €
Aktíva 3 023 591 €
Vlastný kapitál 2 911 448 €
Kontaktné informácie
Email kpgeo@edicon.sk
Phone(s) +421250221151
Mobile phone(s) +421903455688, +421903469182
Fax(es) 0250221472
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,887,468
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,571,135
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,238,234
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 464,836
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,731,542
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,856
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 332,901
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 332,901
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 313,697
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 155
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 155
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 39,001
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,677
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 21,324
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 91,648
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,030
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,030
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 74,618
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 182,893
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,168
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 180,725
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,636
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,609
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,887,468
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,819,561
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,601,034
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,601,034
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 173,437
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 173,437
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -226,410
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -226,410
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -638,112
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,593
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -703,705
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,388
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,599
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,341
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,341
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,270
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,174
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,174
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,600
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,759
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,544
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,193
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,688
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,300
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,308
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,308
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 658,637
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 653,825
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 652,790
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 777,410
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 145,130
D. Služby (účtová skupina 51) 154,953
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 301,280
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 205,753
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 12,840
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 74,477
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,210
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,413
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 144,722
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 144,722
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,912
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -123,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 352,707
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,813
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,813
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,813
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 487
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 487
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,326
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -119,259
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -28,871
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,949
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -31,820
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,388
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31322131 DIČ: 2020318839 IČ DPH: SK2020318839
 • Sídlo: KOVOPROJEKT Bratislava, Ružová dolina 6, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alena Lispuchová predseda Šafárikova 1031/4 Pezinok 902 01 28.06.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 3161/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.06.2006
   25.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda Šafárikova 1031/4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   24.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda Janka Kráľa 1413/5 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   19.08.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí a spojený s poskytovaním upratovacích prác
   upratovacie práce
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
   obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   finančný leasing
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   správa registratúry
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda Janka Kráľa 1413/5 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 3161/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.06.2006
   18.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen Vznik funkcie: 09.02.1999
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen Vznik funkcie: 25.06.2001
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 13 Bratislava Vznik funkcie: 28.12.1999
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen Vznik funkcie: 09.02.1999
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen Vznik funkcie: 25.06.2001
   Ing. Eva Skřeková - člen Andreja Mráza 13 Bratislava Vznik funkcie: 28.12.1999
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen
   Ing. Eva Skřeková - člen Vansovej 1 Bratislava
   17.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - predseda J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   Tatiana Petrovičová - člen Ľ. Medveckého 2 Zvolen
   16.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - člen J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   Ing. Peter Petrovič - predseda Medveckého 2 Zvolen
   26.09.2000Nové predmety činnosti:
   kupa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   prevádzkovnie plateného parkoviska a odstavných plôch
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizačné zabezpečenie školení, kurzov a seminárov
   25.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť vo výstavbe
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   organizačné zabezpečenie výstav a propagačnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska a konzultačná činnosť vo výstavbe
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   projektovanie a dodávky elektropožiarnej signalizácie - obstarávateľské služby
   projektovanie a inžinierska, investorská činnosť v oblasti energetických a ekologických zariadení a stavieb
   ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo, zabezpečovanie automatizovaného spracovania informačných systémov a poskytovanie softwaru
   17.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Skřeková - člen Vansovej 1 Bratislava
   16.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Halmi - člen Röntgenova 10 Bratislava
   16.11.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   15.11.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   25.02.1999Nový štatutárny orgán:
   Alena Lispuchová - člen J. Kráľa 1413/5 Zvolen
   24.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   05.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   04.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   19.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - člen Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Petrovič - predseda Medveckého 2 Zvolen
   Ing. Michal Strnad - člen Pavlovova 1 Bratislava
   18.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kováč - podpredseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   19.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - podpredseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   18.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský - člen Pečnianska 25 Bratislava
   12.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský - člen Pečnianska 25 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   Ing. Miloslav Sumec - člen Čiližská 34 Bratislava
   17.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lispuch - člen Šafárikova 4 Pezinok
   16.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mataš , CSc. - podpredseda Grösslingova 59 Bratislava
   15.07.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Michal Mataš , CSc. - podpredseda Grösslingova 59 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec - člen Čiližská 34 Bratislava
   14.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ďurďa - člen M. C. Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Martin Karovič - člen Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Klobučník - člen Sibírska 9 Bratislava
   Ing. Pavel Krajčík - predseda Farského 16 Bratislava
   Ing. Eduard Vojtíšek - podpredseda Nejedlého 19 Bratislava
   28.04.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť vo výstavbe
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   organizačné zabezpečenie výstav a propagačnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska a konzultačná činnosť vo výstavbe
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   projektovanie a dodávky elektropožiarnej signalizácie - obstarávateľské služby
   projektovanie a inžinierska, investorská činnosť v oblasti energetických a ekologických zariadení a stavieb
   ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo, zabezpečovanie automatizovaného spracovania informačných systémov a poskytovanie softwaru
   27.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   projektová, inžinierska, dodávateľská, konzultačná, sprostredkovateľská a obchodná činnosť vo výstavbe
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť pri dovoze a vývoze vecí a služieb
   project management, marketing, výstavná a propagačná činnosť
   vývoj, projektovanie a dodávky el. požiarnej signalizácie, energetických a ekologických zariadení a stavieb
   zabezpečovanie administratívnych činností, stravovania, dopravných a servisných činností
   zabezpečenie informačných systémov všetkých úrovní
   25.04.1992Nové obchodné meno:
   KOVOPROJEKT Bratislava a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová, inžinierska, dodávateľská, konzultačná, sprostredkovateľská a obchodná činnosť vo výstavbe
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť pri dovoze a vývoze vecí a služieb
   project management, marketing, výstavná a propagačná činnosť
   vývoj, projektovanie a dodávky el. požiarnej signalizácie, energetických a ekologických zariadení a stavieb
   zabezpečovanie administratívnych činností, stravovania, dopravných a servisných činností
   zabezpečenie informačných systémov všetkých úrovní
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Ďurďa - člen M. C. Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Martin Karovič - člen Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Klobučník - člen Sibírska 9 Bratislava
   Ing. Pavel Krajčík - predseda Farského 16 Bratislava
   Ing. Eduard Vojtíšek - podpredseda Nejedlého 19 Bratislava