Vytvoriť faktúru

ĽSH, - „“ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ĽSH, - „“
Stav Zrušená
IČO 31322221
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ĽSH, - „“
Hlavné námestie 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 948 €
Zisk -168 306 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,381,570
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,322,572
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,322,572
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 672,943
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 637,031
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,598
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,210
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 46,644
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,644
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,825
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,825
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 713
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,028
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 164
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,864
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,788
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,115
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,673
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,381,570
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,184,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,514,489
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,514,489
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,662
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 194,974
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 194,974
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,287
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,287
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,368,024
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 329,827
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,697,851
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -168,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,893
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 187,138
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 173,543
12. Odložený daňový záväzok (481A) 13,595
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,024
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,743
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,743
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 146
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 101
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 731
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 731
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,595
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,595
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,612
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 49,948
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,612
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,456
D. Služby (účtová skupina 51) 66,477
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,258
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,444
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 814
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,529
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,348
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,348
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 67,139
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -12,676
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,483
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,066
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -43,321
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,323
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,191
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -157,389
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,917
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,917
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -168,306
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
 • IČO:31322221
 • Sídlo: ĽSH, - „“, Hlavné námestie 5, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.2016Zrušené obchodné meno:
   ĽSH, a. s. - „v likvidácii“
   Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   ĽSH, a. s. - „v likvidácii“
   29.08.2007Nové sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   24.04.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť