Vytvoriť faktúru

AQUA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AQUA
IČO 31322280
DIČ 2020316650
IČ DPH SK2020316650
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo AQUA
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 270 901 €
Zisk 9 130 €
Aktíva 1 009 772 €
Vlastný kapitál 829 941 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243191346, +421243330075
Mobile phone(s) +421905962687
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 976,932
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 922,246
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 922,246
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165,356
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 743,650
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,589
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,651
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,537
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 393
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 393
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,918
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,918
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,918
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,226
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,872
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,354
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 149
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 16
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 133
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 976,932
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 826,839
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 502,894
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 502,894
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,226
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 56,370
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 56,370
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 250,219
2. Ostatné fondy (427, 42X) 250,219
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,130
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,093
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102,026
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 99,658
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,368
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,762
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,505
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,505
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,336
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,548
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,423
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 950
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,849
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,849
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,456
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 270,695
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 270,901
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,388
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 268,307
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 206
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 259,236
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,544
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,358
D. Služby (účtová skupina 51) 35,219
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 126,202
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 90,503
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,652
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,047
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,514
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,739
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,739
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 617
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,043
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,665
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 188,574
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,592
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,083
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,083
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 509
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,572
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,093
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,130
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015