Vytvoriť faktúru

GEOCOMPLEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOCOMPLEX
IČO 31322638
DIČ 2020389910
IČ DPH SK2020389910
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo GEOCOMPLEX
Grösslingová 45
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 829 708 €
Zisk 2 220 405 €
Aktíva 4 449 601 €
Vlastný kapitál 3 058 459 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245520478, +421245244892
Fax(es) 0245243428
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,755,792
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 242,923
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 231,786
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 176,260
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,914
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,612
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,137
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,498
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,512,770
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,488,471
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,475,108
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,475,108
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,363
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,299
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,343
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,956
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 99
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,755,792
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,363,408
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,770,896
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,770,896
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 35,212
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -502
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -502
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -662,603
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -662,603
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,220,405
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,392,384
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,331,786
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,327,756
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,016
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,256
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,230
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,230
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,867
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,460
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,251
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,448
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,921
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,921
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,421
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 47,277
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,829,708
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 47,277
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,668
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,780,763
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,327,941
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,925
D. Služby (účtová skupina 51) 127,666
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,469
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,556
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 20,774
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,209
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,930
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,275
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,372
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,372
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,835
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,054,399
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -498,233
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -99,314
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,382,615
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 4,749,100
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,633,514
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,670,780
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 4,669,108
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 156
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 156
O. Kurzové straty (563) 47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,469
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,711,835
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,213,602
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -6,803
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,404
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -15,207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,220,405
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016