Vytvoriť faktúru

D O M E S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D O M E S
IČO 31322751
DIČ 2020351894
IČ DPH SK2020351894
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo D O M E S
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 777 636 €
Zisk -20 541 €
Aktíva 6 383 437 €
Vlastný kapitál 5 591 077 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263810908, 0263811162, 0263838270, 0263810269, 0263838336, 0263838438, 0263838484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,282,041
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,592,454
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,395,813
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,122,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,266,672
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,202
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,196,641
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,196,641
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,659,360
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,556,238
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 51,442
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,442
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,504,796
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,501
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,501
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,501
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,522
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,888
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,634
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,227
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,065
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 24,162
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,282,041
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,736,273
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,380,858
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,380,858
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27,147
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,147
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,651,191
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 437,768
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,088,959
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,541
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,049
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 179
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 179
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121,713
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 349,581
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 312,862
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,862
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,876
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,991
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,852
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,216
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,216
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,360
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,719
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 767,058
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 777,636
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 767,058
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,578
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,218
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 163,382
D. Služby (účtová skupina 51) 161,148
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 292,766
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 213,817
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 68,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,186
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 44,233
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 140,904
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 140,904
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,785
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,582
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 442,528
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,489
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 11,980
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 11,980
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29,509
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29,509
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,567
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,321
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,321
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,922
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,660
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015