Vytvoriť faktúru

PRIATEĽSTVO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRIATEĽSTVO
IČO 31322794
DIČ 2020404859
IČ DPH SK2020404859
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PRIATEĽSTVO
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 218 603 €
Zisk -1 830 797 €
Aktíva 14 686 342 €
Vlastný kapitál 22 543 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262520838
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,480,495
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,203,272
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 210,574
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 210,574
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 974,441
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 934,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,693
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,074
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 18,257
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 18,257
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,276,790
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 657,496
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 657,496
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,285,122
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,266,663
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,266,663
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 18,459
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 262,057
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 262,057
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,057
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,115
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72,115
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 433
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,480,495
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,808,254
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,554,077
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,554,077
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 553,244
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,674,613
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,674,613
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 871,982
2. Ostatné fondy (427, 42X) 871,982
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,631,373
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,631,373
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,830,797
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,277,722
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 4,376,473
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,668,268
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,659,596
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,659,596
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,821
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,002
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,374
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 230,607
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,027
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 11,027
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 212,948
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 218,603
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 212,948
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,655
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,037,123
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,993
D. Služby (účtová skupina 51) 27,736
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,851
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,688
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,437
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,726
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,781
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,897
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,897
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 28,664
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,828,201
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,818,520
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,219
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,752
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,752
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,831,272
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -475
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,522
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,997
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,830,797
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016