Vytvoriť faktúru

VUPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VUPEX
IČO 31322891
DIČ 2020313438
IČ DPH SK2020313438
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VUPEX
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 865 277 €
Zisk 333 616 €
Aktíva 1 739 388 €
Vlastný kapitál 1 069 071 €
Kontaktné informácie
Email vupex@vupex.sk
Phone(s) 0258101341, 0258101351
Fax(es) 0258101344
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,246,385
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,417,280
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 559,943
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 490,762
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,181
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 857,337
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,432
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 782,905
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 66,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,827,682
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,932,828
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 195
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,932,633
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,648,254
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 389,412
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 389,412
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,423
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,252,419
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 246,600
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,337
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 244,263
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,423
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 14
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,409
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,246,385
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,526,348
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 55,228
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 55,228
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,057
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,057
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 35,003
2. Ostatné fondy (427, 42X) 35,003
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 426,014
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 426,014
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 665,430
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 665,430
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 333,616
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,720,012
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,971,795
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,965,801
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,994
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 737,535
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145,649
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,649
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 694
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,144
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,729
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,789
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525,530
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,682
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,682
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 25
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,031,319
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,865,277
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 554,500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,309,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,614,205
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 498,625
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,609
D. Služby (účtová skupina 51) 791,819
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 278,983
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 192,062
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 15,374
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,157
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,390
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,689
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,406
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,406
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,074
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 251,072
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 557,847
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168,446
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 160,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 160,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,446
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,446
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,041
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 42,768
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 42,768
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,273
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 124,405
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 375,477
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,861
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 41,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 333,616
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016