Vytvoriť faktúru

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELZA - Elektromontážny závod Bratislava
IČO 31322999
DIČ 2020447946
IČ DPH SK2020447946
Dátum vzniku 04 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ELZA - Elektromontážny závod Bratislava
Račianska 162
83154
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 290 820 €
Zisk 49 116 €
Aktíva 8 503 821 €
Vlastný kapitál 5 258 061 €
Kontaktné informácie
Email elzaba@elza.sk
Phone(s) 0244871801, 0244244871800, 0244871800244871800, 0244871802, 0244871803
Fax(es) 0244871800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,265,494
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,501,173
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,381,126
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 268,750
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 564,762
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,776
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 524,838
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 120,047
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 120,047
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,329,768
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 102,980
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 94,918
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,062
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,739,174
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,588,650
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,588,650
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 113,393
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,131
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,487,614
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,348
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,478,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 434,553
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,317
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 409,236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,265,494
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,852,236
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 660,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 660,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87,632
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 87,632
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 91,168
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 91,168
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,964,320
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,964,320
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,116
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,413,258
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 43,259
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,595
12. Odložený daňový záväzok (481A) 36,664
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,268,425
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,492,367
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,492,367
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 575,910
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,673
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 85,985
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,394
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 89,096
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 101,574
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 101,574
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,334,071
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,290,820
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,149,643
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,767
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110,410
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,258,154
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,064,820
D. Služby (účtová skupina 51) 5,484,048
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,109,409
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,531,404
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 532,472
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,533
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 48,092
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 274,824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 274,824
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,447
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 147,919
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,595
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,666
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,600,775
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,250
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 24,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 24,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19,164
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19,164
XII. Kurzové zisky (663) 30
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 56
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,421
O. Kurzové straty (563) 175
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,246
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37,829
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,495
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,379
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,368
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,989
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322999 DIČ: 2020447946 IČ DPH: SK2020447946
 • Sídlo: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, Račianska 162, 83154, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Kudzia podpredseda Račianska 162 Bratislava 831 04 29.03.2012
  Ing. Marián Borodáč predseda Granátova 5 Žilina 010 09 17.10.2012
  Ing. Martin Madura člen Budimír 375 Budimír 044 43 25.09.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.2014Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti Ev.č. oprávnenia 455-1259-2014/E
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Madura - člen predstavenstva Budimír 375 Budimír 044 43 Vznik funkcie: 25.09.2014
   07.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   07.03.2013Nové sidlo:
   Račianska 162 Bratislava 831 54
   06.03.2013Zrušené sidlo:
   Račianska 162 Bratislava 831 04
   15.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč - predseda predstavenstva Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 17.10.2012
   14.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 17.10.2012
   25.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 17.10.2012
   24.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Paluga - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 29.03.2012
   05.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva Račianska 162 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.03.2012
   Ing. Dušan Paluga - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 29.03.2012
   04.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 20.08.2009
   22.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 20.08.2009
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   21.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4/53 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 19.08.2004
   19.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva Granátová 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva Čiližská 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2004
   30.11.2004Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV, v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu
   revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A
   elektroinštalatérstvo
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   19.08.2004Nové obchodné meno:
   ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
   Nové sidlo:
   Račianska 162 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva Granátová 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva Čiližská 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4/53 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 19.08.2004