Vytvoriť faktúru

JAMI SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAMI SERVIS
IČO 31323162
DIČ 2020300887
IČ DPH SK2020300887
Dátum vzniku 05 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAMI SERVIS
Mierová 129
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 305 559 €
Zisk 10 360 €
Aktíva 131 077 €
Vlastný kapitál 98 752 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911960105, +421903428018, +421903355366
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,039
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,039
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,039
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 180,860
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 78,827
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 273
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,831
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 182,899
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 109,112
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 28,295
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,687
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 62,130
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,360
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,787
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 70,569
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,801
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,326
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,442
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,200
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 305,559
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 87,860
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 213,637
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,062
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 291,696
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 69,443
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 90,585
C. Služby (účtová skupina 51) 46,077
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 79,978
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 603
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,547
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,863
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,392
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 547
M. Nákladové úroky (562) 27
N. Kurzové straty (563) 58
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 462
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -542
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,321
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,360
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015