Vytvoriť faktúru

REBUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REBUS
IČO 31323278
DIČ 2020294760
IČ DPH SK2020294760
Dátum vzniku 30 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REBUS
Krížna 2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 003 958 €
Zisk 3 317 €
Aktíva 861 545 €
Vlastný kapitál -27 700 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255564624, 0255565655, 0255565766, 0243636239
Fax(es) 0255564624
Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 647,355
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,253
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,253
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,253
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 643,071
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,014
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,014
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 206,781
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 206,442
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,442
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 338
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 405,276
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 351,807
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,469
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,031
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 647,355
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,383
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,076
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,076
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -35,415
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,870
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -52,285
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,317
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 671,738
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 310
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 310
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 671,428
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 497,386
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 497,386
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 166,394
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 148
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 998
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,767
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 735
Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,003,958
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 330,308
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 673,650
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 997,897
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 289,141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,344
D. Služby (účtová skupina 51) 662,643
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,689
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,408
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,597
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,684
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 883
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,197
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,061
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,830
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 402
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 389
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 266
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 266
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 136
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,197
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,317
Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016