Vytvoriť faktúru

SVING GASTRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SVING GASTRO
IČO 31323375
DIČ 2020430731
IČ DPH SK2020430731
Dátum vzniku 04 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVING GASTRO
Turbínová 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 973 268 €
Zisk 11 763 €
Aktíva 685 896 €
Vlastný kapitál 57 396 €
Kontaktné informácie
Email svinggastro@svinggastro.sk
Webová stránka http://www.svinggastro.sk
Phone(s) +421244453178, +421244453181, +421244453204
Fax(es) 0244453204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 715,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 477,256
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 477,256
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 177,570
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 251,928
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,758
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 237,473
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 189,432
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 96
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 189,336
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,121
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,983
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,983
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,920
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,409
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,511
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,261
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,261
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 715,990
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,640
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,558
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,558
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,680
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,836
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,763
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 651,350
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,133
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,067
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 183,863
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 308,045
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 238,183
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,183
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,535
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,780
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,991
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,556
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 565
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 565
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,320
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 83,357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 966,529
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 973,268
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 943,867
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,500
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,401
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 936,722
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 686,400
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,688
D. Služby (účtová skupina 51) 87,271
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 100,535
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 80,615
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,902
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,018
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,946
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,946
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,575
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -634
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,833
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,546
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 180,008
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XII. Kurzové zisky (663) 162
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,052
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,217
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,217
O. Kurzové straty (563) 1,245
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,590
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,890
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,656
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,893
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,893
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,763
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323375 DIČ: 2020430731 IČ DPH: SK2020430731
 • Sídlo: SVING GASTRO, Turbínová 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava 23.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Drahoslava Ladičová 4 149 € (62.5%) Jeséniova 13A Bratislava
  Ing. Roman Ladič 2 490 € (37.5%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   10.10.2003Nové obchodné meno:
   SVING GASTRO, spol. s r.o.
   09.10.2003Zrušené obchodné meno:
   SVING SLOVAKIA, spol. s r.o.
   07.06.2002Noví spoločníci:
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava 831 01
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava 831 01
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   06.12.2000Nové predmety činnosti:
   Prenájom spotrebného tovaru
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   23.07.1996Nové sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   22.07.1996Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   GAMALOX spol. s r.o. Sliezska 9 Bratislava
   Ing. Zdeněk Krchov Famfulíkova 13 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Svoboda Horka 103 Mukařov - Žernovka Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Martinec - riaditeľ spoločnosti Nám. Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   15.02.1995Noví spoločníci:
   GAMALOX spol. s r.o. Sliezska 9 Bratislava
   14.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Firma TWIST SHOPS spol. s r.o., Sliezska 9 Bratislava 831 03
   08.06.1993Nové obchodné meno:
   SVING SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Martinec - riaditeľ spoločnosti Nám. Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   07.06.1993Zrušené obchodné meno:
   TWIST SHOPS & SVING, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Krchov
   Ing. Tibor Liška
   Anton Martinec
   Ing. Jiří Svoboda
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   TWIST SHOPS & SVING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. (Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením.)
   Noví spoločníci:
   Firma TWIST SHOPS spol. s r.o., Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Ing. Zdeněk Krchov Famfulíkova 13 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Svoboda Horka 103 Mukařov - Žernovka Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Krchov
   Ing. Tibor Liška
   Anton Martinec
   Ing. Jiří Svoboda