Vytvoriť faktúru

P A V K O N - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P A V K O N
IČO 31323481
DIČ 2020815863
IČ DPH SK2020815863
Dátum vzniku 07 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P A V K O N
Obchodná 35
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 635 €
Zisk -1 842 €
Kontaktné informácie
Email pavkon@pavkon.sk
Phone(s) 0257780031
Fax(es) 0257780035
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 453,045
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 452,458
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 439,629
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,976
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,976
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 428,404
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,829
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,829
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 587
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 129
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 458
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 453,045
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 285,872
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 393,322
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -112,911
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 187,947
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -300,858
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,842
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 167,173
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153,917
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,876
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,876
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,422
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,105
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,514
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,879
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,635
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,879
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,006
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,433
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,560
D. Služby (účtová skupina 51) 11,469
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,878
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,878
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,292
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 842
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,115
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,798
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,150
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,011
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,011
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15,011
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,095
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,049
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,049
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,046
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,916
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -882
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,842
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015