Vytvoriť faktúru

ZEPTER SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZEPTER SLOVAKIA
IČO 31323570
DIČ 2020291900
IČ DPH SK2020291900
Dátum vzniku 06 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEPTER SLOVAKIA
Karadžičova 7610/16
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 267 756 €
Zisk -555 277 €
Aktíva 2 495 209 €
Vlastný kapitál -656 074 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244634457, 0249100977, 0249100966
Mobile phone(s) +421905921853
Fax(es) 0244442447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,233,493
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 108,681
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 108,681
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,502
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,179
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 738,872
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 384,125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,741
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 356,384
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 101,903
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 101,903
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,903
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 211,718
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 209,095
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,095
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,623
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,126
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,349
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,777
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 385,940
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 309,320
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76,620
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,233,493
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,994,053
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 726,947
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 726,947
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 40,809
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,678
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,678
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,208,210
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 122,421
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,330,631
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -555,277
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,227,546
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,115
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,115
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,041
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,041
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,149,089
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,013,265
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,013,265
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,686
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,676
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,369
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 69,301
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 67,952
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,267,756
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,056,218
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120,800
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,265
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,473
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,809,010
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,128,783
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 117,013
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 9,415
D. Služby (účtová skupina 51) 2,960,058
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 478,259
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 347,087
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 119,046
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,126
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,561
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54,417
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54,417
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,945
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,559
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -541,254
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -38,251
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,825
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 240
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 240
XII. Kurzové zisky (663) 2,583
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,960
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 1,037
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,922
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,135
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -552,389
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,888
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -555,277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323570 DIČ: 2020291900 IČ DPH: SK2020291900
 • Sídlo: ZEPTER SLOVAKIA, Karadžičova 7610/16, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  UBA United Business Activities Holding AG 726 947 € (100%) Wollerau 8832 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Námestie Hraničiarov 35 Bratislava 851 03
   08.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ciaran Seamus Kelly - Konateľ Letohradská 761/62 Praha 7 - Holešovice 1700 Česká republika Vznik funkcie: 05.06.2014
   19.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Jílek Tenisová 956/13 Praha 10 - Hostivař 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.03.2012
   06.11.2013Noví spoločníci:
   UBA United Business Activities Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau 8832 Švajčiarska konfederácia
   05.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Zepter International Trading Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau CH-8832 Švajčiarsko
   27.03.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 7610/16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Jílek Tenisová 956/13 Praha 10 - Hostivař 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.03.2012
   26.03.2012Zrušené sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Námestie Hraničiarov 35 Bratislava 851 03
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Na Hrebienku 22 Bratislava 811 02
   31.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Stieger Vlkovec 78 Chocerady 257 24 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2007
   12.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Roman Stieger Vlkovec 78 Chocerady 257 24 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2007
   10.07.2007Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   09.07.2007Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 01
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Turuk Svetlá 5753/6 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 22.11.2003
   06.08.2003Nové sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných prostriedkov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
   05.08.2003Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Zepter International Trading Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau CH-8832 Švajčiarsko
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Zepter International AG Glarnerstrasse 88 Siebnen CH-8854 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   03.09.2001Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Zepter International AG Glarnerstrasse 88 Siebnen CH-8854 Švajčiarsko
   02.09.2001Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   14.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Igor Turuk Svetlá 5753/6 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 22.11.2003
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Turuk Šulekova 5A Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 57 Bratislava 831 01
   22.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Na Hrebienku 22 Bratislava 811 02
   21.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gabriška Cyprichova 18 Bratislava 831 05
   22.05.2000Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gabriška Cyprichova 18 Bratislava 831 05
   Igor Turuk Šulekova 5A Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 57 Bratislava 831 01
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragomir Ostojič Grandijeva 221 Beograd SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Haydnova 4725/23 Bratislava - Staré Mesto
   03.04.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a oprava elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Dragomir Ostojič Grandijeva 221 Beograd SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Haydnova 4725/23 Bratislava - Staré Mesto
   02.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Čerimanovič prechodný pobyt na území SR : Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   21.03.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   leasing - prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. IČO: 14 500 469 Senovážne nám. 9 České Budejovice 370 57 Česká republika
   28.06.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. IČO: 14 500 469 Senovážne nám. 9 České Budejovice 370 57 Česká republika
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, Baarestrasse 91 Zug 6302 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   20.02.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Čerimanovič prechodný pobyt na území SR : Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   19.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Končar Jána Stanislava 33 Bratislava 841 06
   Ing. Mário Radev Kamilkova 4 Bratislava 831 06
   15.06.1994Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Končar Jána Stanislava 33 Bratislava 841 06
   Ing. Mário Radev Kamilkova 4 Bratislava 831 06
   14.06.1994Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Blažena Majorošová Mlynarovičova 16 Bratislava
   14.06.1993Nový štatutárny orgán:
   Blažena Majorošová Mlynarovičova 16 Bratislava
   13.06.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lukáč Belinského 22 Bratislava
   06.11.1992Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 04
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, Baarestrasse 91 Zug 6302 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   05.11.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 04
   Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   Ing. Trajko Tošev Tanneweg 63 Freindore 4052 Rakúsko
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   Ing. Trajko Tošev Tanneweg 63 Freindore 4052 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Lukáč Belinského 22 Bratislava