Vytvoriť faktúru

T R I T O N - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T R I T O N
IČO 31323642
DIČ 2020350244
IČ DPH SK2020350244
Dátum vzniku 07 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T R I T O N
Topoľčianska 25
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 167 854 €
Zisk -426 €
Aktíva 1 604 106 €
Vlastný kapitál 342 706 €
Kontaktné informácie
Email bebjak@triton.eu
Phone(s) 0220720985
Mobile phone(s) 0905620985
Fax(es) 0220720982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 809,735
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,997
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 13,941
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 13,941
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,056
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,056
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 759,729
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 144,942
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 144,942
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 429,422
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 419,203
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,203
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,219
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 185,365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,316
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 178,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,009
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,680
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 329
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 809,735
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,280
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,189
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,189
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,209
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,209
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,650
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 2,650
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 296,658
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 296,658
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -426
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 466,901
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,411
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,551
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,760
12. Odložený daňový záväzok (481A) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 450,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 245,669
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,669
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 128,023
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,054
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,427
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,170
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,885
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,262
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,262
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 554
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,124,192
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,167,854
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,662,021
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 462,171
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,152,873
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,110,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,802
D. Služby (účtová skupina 51) 560,167
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 350,301
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 250,690
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 90,298
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,313
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,088
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,552
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,552
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 36,489
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,365
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,981
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 406,114
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,576
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 233
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 233
XII. Kurzové zisky (663) 1,343
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,237
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,933
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,933
O. Kurzové straty (563) 5,411
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,893
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,320
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,746
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,746
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015