Vytvoriť faktúru

KRUGEL EXIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRUGEL EXIM
IČO 31323731
DIČ 2020318806
IČ DPH SK2020318806
Dátum vzniku 14 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRUGEL EXIM
Palkovičova 15
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 121 570 €
Zisk 772 994 €
Aktíva 3 687 663 €
Vlastný kapitál 3 318 446 €
Kontaktné informácie
Email info@krugel.sk
Phone(s) 0244884423
Mobile phone(s) +421902497659, 0903718072, 0905587637, 0905715216
Fax(es) 0244884414
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,279,113
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 766,795
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,010
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,010
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 764,785
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 215,159
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 476,717
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 72,909
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,508,116
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 844,410
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 684
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 843,726
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,274,362
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,271,120
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,271,120
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,242
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,389,344
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 59,813
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,329,531
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,202
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 570
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,632
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,279,113
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,616,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,327,757
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,327,757
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 132,776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,382,623
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,382,623
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772,994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 662,963
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 77,241
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,254
12. Odložený daňový záväzok (481A) 75,987
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 570,131
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 244,145
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,145
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,857
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,687
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,976
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,466
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,770
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,770
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,117,090
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,121,570
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,055,828
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,853
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,889
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,158,061
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,430,683
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 83,950
D. Služby (účtová skupina 51) 165,660
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 400,573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 289,969
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 99,836
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,768
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,749
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,850
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,850
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,596
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 963,509
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,435,388
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82,440
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,409
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,409
XII. Kurzové zisky (663) 81,031
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,038
O. Kurzové straty (563) 46,926
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,112
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 32,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 995,911
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 222,917
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 220,382
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,535
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 772,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323731 DIČ: 2020318806 IČ DPH: SK2020318806
 • Sídlo: KRUGEL EXIM, Palkovičova 15, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08 14.05.1992
  Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 14.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Samčík 836 487 € (63%) Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
  Ing. Pavol Kadlečík 491 270 € (37%) Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.1992
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.1992
   11.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   30.08.1994Nové obchodné meno:
   KRUGEL EXIM, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   navrhovanie, vývoj, výroba, inštalácia, meranie, úprava, servis a oprava káblov a kabelážnych systémov na prenos dát a informácií, ich súčastí a príslušenstva okrem telekomunikačných zariadení
   sprostredkovanie služieb
   poradensko technická a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   29.08.1994Zrušené obchodné meno:
   Krugel Exim spol.s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   Krugel Exim spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (nákup a predaj rozličného tovaru)
   import, export a reexport súvisiaci s predmetom činnosti v súlade s platnými predpismi
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava