Vytvoriť faktúru

Frieb - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Frieb
IČO 31323961
DIČ 2020316694
IČ DPH SK2020316694
Dátum vzniku 14 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Frieb
Trnavská 66
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 503 297 €
Zisk -1 789 €
Aktíva 624 539 €
Vlastný kapitál 368 622 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244450472, 0244456483, 0249103076
Dátum aktualizácie údajov: 01.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 650,482
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,007
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,007
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,207
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 800
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 625,192
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 456,282
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,664
3. Výrobky (123) - /194/ 7,728
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 372,672
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 5,218
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,303
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,303
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 163,919
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 163,380
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,380
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 539
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,688
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,302
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 386
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,283
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 650,482
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 348,361
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 106,221
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 106,221
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,555
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,622
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,622
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 206,752
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 294,031
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -87,279
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,789
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 302,121
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,005
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,005
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,044
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 89,897
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,897
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,461
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,236
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,107
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 843
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,292
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,558
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,734
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 156,780
Dátum aktualizácie údajov: 01.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,486,161
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,503,297
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,373,705
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 84,927
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,529
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,619
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 276
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,632
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,847
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,488,334
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 851,778
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 113,628
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -17,467
D. Služby (účtová skupina 51) 372,393
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 138,470
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 97,351
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,498
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,621
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,933
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,534
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,534
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,076
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,851
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,138
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,486
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,507
XII. Kurzové zisky (663) 2,507
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,570
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,609
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,609
O. Kurzové straty (563) 1,087
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,874
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,063
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,900
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,689
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,809
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,789
Dátum aktualizácie údajov: 01.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.08.2016