Vytvoriť faktúru

MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/
IČO 31324011
DIČ 2020332688
IČ DPH SK2020332688
Dátum vzniku 18 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/
Riazanská 62
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 508 486 €
Zisk 10 143 €
Aktíva 932 913 €
Vlastný kapitál 774 901 €
Kontaktné informácie
Email monti@montisro.sk
Phone(s) 0243421006, 0248201316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 962,943
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 695,761
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 695,761
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 236,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 323,201
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 136,208
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,255
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,828
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,828
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 185,008
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 185,008
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 185,008
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,419
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 52,809
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,610
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,927
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,927
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 962,943
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 785,044
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,448
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,448
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 32
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 32
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 753,824
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 753,824
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,143
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,899
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 91,602
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 90,075
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 90,075
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,527
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 58,113
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,650
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,650
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,252
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,300
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,911
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,374
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 470,629
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 508,486
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 470,629
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 37,247
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 610
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,885
D. Služby (účtová skupina 51) 114,587
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 229,535
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 166,046
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 56,798
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,691
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,397
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 77,987
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 77,987
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 921
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,173
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,157
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,660
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,280
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,280
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,380
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,689
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,124
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,124
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,565
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,029
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,144
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015