Vytvoriť faktúru

FINECON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINECON
IČO 31324061
DIČ 2020335471
IČ DPH SK2020335471
Dátum vzniku 19 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINECON
Rybničná 42
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 486 756 €
Zisk 285 549 €
Aktíva 662 714 €
Vlastný kapitál 473 618 €
Kontaktné informácie
Email info@finecon.sk
Phone(s) 0244681011, 0244681012, 0244681013
Fax(es) 0244681013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 813,397
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 153,971
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 153,971
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 60,202
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,543
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 57,690
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 578
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 657,787
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 160,697
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 77,952
3. Výrobky (123) - /194/ 24,572
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 57,369
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 804
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 259,797
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 246,485
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,485
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,496
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 816
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 237,293
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,969
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 235,324
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,639
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,639
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 813,397
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 759,167
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 363,618
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 363,618
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 285,549
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,230
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,109
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,109
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,977
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,119
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,119
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,764
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,612
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,881
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,601
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,144
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,486,944
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,486,756
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 716,881
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 767,440
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,853
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 582
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,114,012
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 509,638
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 156,286
D. Služby (účtová skupina 51) 275,796
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 140,400
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,860
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,807
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,733
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,727
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,861
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,861
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 484
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,820
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 372,744
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 542,601
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 189
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 74
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 74
XII. Kurzové zisky (663) 115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,641
O. Kurzové straty (563) 1,952
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 689
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,452
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 370,292
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 84,743
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 84,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 285,549
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324061 DIČ: 2020335471 IČ DPH: SK2020335471
 • Sídlo: FINECON, Rybničná 42, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 19.05.1992
  Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 19.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rastislav Vadovič 50 000 € (50%) Royova 2888/23 Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Šurinová 50 000 € (50%) Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2015Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia produktov na biodegradáciu organických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   17.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   12.02.2009Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   11.02.2009Zrušené sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   30.11.2006Nové predmety činnosti:
   analýza a úprava vody
   meranie a sledovanie fyzikálnych a chemických veličín
   montáž elektrických zariadení
   20.04.2004Nové obchodné meno:
   FINECON, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.2004Zrušené obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.2004Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   31.03.2004Zrušené sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín-výroba čistiacich produktov, s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   čistenie energetických zariadení mechanickým, chemickým a biologickým spôsobom
   biologické odbúravanie nečistôt
   14.01.1997Zrušené obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   19.05.1992Nové obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov a nehnuteľností s výnimkou tovaru vyžadujúceho zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a výkonu služieb
   poradenstvo v technickej oblasti
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava