Vytvoriť faktúru

TRANSCONTROL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSCONTROL
IČO 31324177
DIČ 2020341444
IČ DPH SK2020341444
Dátum vzniku 21 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSCONTROL
Tichá 4/2179
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 980 €
Zisk 4 383 €
Aktíva 22 628 €
Vlastný kapitál -32 348 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243640511
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,529
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,529
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,529
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,615
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 250
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,913
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,144
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,493
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,925
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,925
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 993
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -40,794
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,383
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,637
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 53
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 50,334
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 17
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,834
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,483
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 29,980
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,042
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,858
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 80
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,351
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,451
C. Služby (účtová skupina 51) 6,492
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 587
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 455
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,430
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,629
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,957
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 42
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,588
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,205
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,383
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016