Vytvoriť faktúru

Interpharm - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Interpharm
IČO 31324762
DIČ 2020319279
IČ DPH SK2020319279
Dátum vzniku 01 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Interpharm
Podzáhradná 47
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 595 888 €
Zisk 347 €
Aktíva 355 131 €
Vlastný kapitál 24 238 €
Kontaktné informácie
Email firma@interpharm.sk
Phone(s) 0240200400, 0240200404, 0240200440
Fax(es) 0240200434, 0240200444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 378,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,081
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,081
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,081
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,194
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 137,748
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 137,748
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 21
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 21
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 223,392
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 222,644
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,644
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 748
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,033
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,033
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,069
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,069
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 378,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,585
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,935
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,935
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 347
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,759
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,188
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,188
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 293,763
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 275,836
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 275,836
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,248
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,464
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,531
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,531
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,573,270
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,595,888
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,565,202
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,609
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 22,619
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,458
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,588,484
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,384,982
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,800
D. Služby (účtová skupina 51) 25,111
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,044
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 115,494
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42,531
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,019
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,819
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,302
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,302
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,426
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,404
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,537
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,671
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 662
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 662
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,009
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,671
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,733
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,386
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,321
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 65
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015