Vytvoriť faktúru

SLOVDEKRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVDEKRA
IČO 31324797
DIČ 2020333007
IČ DPH SK2020333007
Dátum vzniku 01 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVDEKRA
Polianky 19
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 730 787 €
Zisk 337 545 €
Aktíva 8 417 040 €
Vlastný kapitál 7 636 897 €
Kontaktné informácie
Email juraj.porazik@slovdekra.sk
Phone(s) 0264288096, 0264287579, 0264287632, 0264462341
Fax(es) 0264286967, 0264533561
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,845,685
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,988,353
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,988,353
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,684,675
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,114,432
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 177,731
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,515
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,852,448
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 70,314
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,314
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 113,727
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 113,290
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,290
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 437
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,668,407
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,958
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,660,449
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,884
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,436
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,448
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,845,685
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,071,489
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,334
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,334
A.II. Emisné ážio (412) 3,083,748
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,521
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,521
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,625,341
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,625,341
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 337,545
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 763,439
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 267,462
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 500
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,868
12. Odložený daňový záväzok (481A) 263,094
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 50,764
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 50,764
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 326,698
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,447
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,538
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,909
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 977
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 94,730
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 62,721
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 116,572
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 251
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 118,515
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,111
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 69,404
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,757
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,757
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,625,242
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,730,787
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 65,917
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,559,325
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 81,047
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,498
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,278,691
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 34,382
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 767,336
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 6,138
D. Služby (účtová skupina 51) 567,306
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,335,207
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,641,274
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 566,706
4. Sociálne náklady (527, 528) 127,227
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 55,975
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 430,296
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 430,296
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 68,254
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -21,203
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 452,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,250,080
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,899
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,874
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,874
XII. Kurzové zisky (663) 25
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,424
O. Kurzové straty (563) 211
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,213
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 444,571
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 107,026
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 122,006
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -14,980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 337,545
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016