Vytvoriť faktúru

ROALA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROALA
IČO 31324860
DIČ 2020926039
IČ DPH SK2020926039
Dátum vzniku 29 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROALA
Romanova 28
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 223 687 €
Zisk 147 675 €
Aktíva 1 512 847 €
Vlastný kapitál 610 847 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903940305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,326,522
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 729,570
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 700
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,948
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,846
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 680,076
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 680,076
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 595,500
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 201,695
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 201,695
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 383,070
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 223,337
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 223,337
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 28,982
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,207
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109,544
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,735
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,659
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,452
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,452
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,326,522
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 758,222
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 46,471
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 46,471
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 559,429
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 559,429
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,675
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 568,300
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 154
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 154
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,614
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 477,069
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 111,564
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,564
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 354,701
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 815
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 538
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,149
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,302
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,645
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,645
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,011
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,807
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,201,524
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,223,687
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 852,829
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 348,695
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 324
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,839
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,009,913
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 773,251
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,757
D. Služby (účtová skupina 51) 214,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,900
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,019
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,923
4. Sociálne náklady (527, 528) 958
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 877
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,192
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,192
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -18,983
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,319
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,774
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,916
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,909
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1,907
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,675
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,536
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,536
O. Kurzové straty (563) 6,619
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,520
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,766
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 200,008
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 52,333
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 52,333
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,675
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015