Vytvoriť faktúru

S.F.COMMERCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.F.COMMERCE
IČO 31324983
DIČ 2020359495
IČ DPH SK2020359495
Dátum vzniku 28 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.F.COMMERCE
Silvánová 4
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 285 312 €
Zisk -119 €
Vlastný kapitál -42 450 €
Kontaktné informácie
Email office@sf-commerce.sk
Phone(s) 0336402271, 0336404630, 0336463927
Fax(es) 0336404630
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 440,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 356,892
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 356,892
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 147,082
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 147,765
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,930
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 52,115
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,418
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 55,603
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,603
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,805
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,805
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,805
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,010
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,868
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,142
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,139
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,139
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 440,449
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,472
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,272
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,272
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 680
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 680
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,908
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,196
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,196
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,701
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,458
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,458
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,728
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,058
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,783
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,674
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 158
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 158
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 378,853
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,069
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 7
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,062
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 244,425
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 285,312
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 233,299
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,126
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 38,692
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,195
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,660
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 179,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,961
D. Služby (účtová skupina 51) 44,772
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,168
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,999
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,094
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,075
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 918
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,472
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,472
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 215
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,854
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,652
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,392
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,811
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,811
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,811
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 841
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -119
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
 • IČO:31324983 DIČ: 2020359495 IČ DPH: SK2020359495
 • Sídlo: S.F.COMMERCE, Silvánová 4, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika 12.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Ružena Fabini 3 339 € (50.3%) Pressbaum 3021 Rakúska republika
  ASK s.r.o. 3 300 € (49.7%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.02.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika
   14.12.2011Nové obchodné meno:
   S.F.COMMERCE s. r. o.
   15.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.02.2003
   22.07.2003Nové sidlo:
   Silvánová 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   ASK s.r.o. IČO: 35 716 681 Silvánová 4 Pezinok 902 01
   28.05.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikat.poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu
   architektonické a inžinierske služby /vr. projektovania/
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, okrem tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie