Vytvoriť faktúru

REMAPLAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMAPLAST
IČO 31325017
DIČ 2020350310
IČ DPH SK2020350310
Dátum vzniku 01 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMAPLAST
Kopčianska 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 473 332 €
Zisk 15 076 €
Kontaktné informácie
Email info@remaplast.sk
Webová stránka http://www.remaplast.sk
Phone(s) +421263830991, +421263830993
Fax(es) 0263830992
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 355,570
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,201
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,201
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,094
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,107
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 347,408
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 160,810
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 211
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,599
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 142,068
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 138,839
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,839
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 707
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,522
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,530
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44,351
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,961
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,961
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 355,570
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,695
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,050
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,050
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,076
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,875
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,060
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 38
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,022
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 253,382
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 230,169
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 230,169
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,599
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,161
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,798
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,655
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,477
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,477
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 90,956
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,472,966
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,473,332
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,440,248
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,718
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 366
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,440,065
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,140,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,090
D. Služby (účtová skupina 51) 124,147
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 140,210
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,006
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,655
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,549
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,497
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,289
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,289
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,008
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,267
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 187,905
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,718
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,563
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,563
O. Kurzové straty (563) 38
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,718
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,549
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,473
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,473
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,076
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015