Vytvoriť faktúru

Arimex Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Arimex Bratislava
IČO 31325076
DIČ 2020335581
IČ DPH SK2020335581
Dátum vzniku 03 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arimex Bratislava
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 894 818 €
Zisk 228 489 €
Aktíva 27 947 242 €
Vlastný kapitál 134 670 €
Kontaktné informácie
Email arimex@arimex.sk
Phone(s) 0254771937, 0254774982, 0254774994, 0387601383, 0387601384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,014,270
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,005,863
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,001,897
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 844,663
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 119,630
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,665
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,003,966
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,003,966
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,005,865
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,039,272
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,039,272
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 28,636
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 28,636
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,636
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,337,235
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,337,235
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,337,235
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 600,722
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,768
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 598,954
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,542
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,542
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,014,270
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,435,052
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 105,899
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 105,899
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 228,489
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,575,859
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,841,643
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 15,786,535
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,895
12. Odložený daňový záväzok (481A) 45,213
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,319
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,319
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,924,141
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,747,001
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,747,001
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,893
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 72,530
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 39,608
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,109
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 58,670
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,030
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 24,640
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,748,086
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,359
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,359
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 56,784,426
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 56,894,818
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,496,113
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 288,313
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 107,309
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,575,596
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 51,431,778
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 83,348
D. Služby (účtová skupina 51) 3,868,076
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 834,566
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 609,163
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 203,969
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,434
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,567
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 114,470
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 114,470
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 193,085
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,706
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,222
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,401,224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 147,454
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 123,101
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 123,101
XII. Kurzové zisky (663) 64
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 24,250
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 39
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 179,588
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,987
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,987
O. Kurzové straty (563) 30,319
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 66,255
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63,027
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 287,088
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 58,599
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 54,031
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 228,489
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325076 DIČ: 2020335581 IČ DPH: SK2020335581
 • Sídlo: Arimex Bratislava, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01 23.08.1999
  Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 01.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Rebro 80 000 € (80%) Brečtanová 22 Bratislava 831 01
  Erika Rebrová 20 000 € (20%) Brečtanová 22 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   11.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   31.10.2014Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.08.1999
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   30.10.2014Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 830 07
   Zrušeny spoločníci:
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Arimex spol. s r. o. Masarykova 278 Zlín Česká republika
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   09.11.1995Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 830 07
   08.11.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   Arimex Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   zastupovanie firiem
   Noví spoločníci:
   Arimex spol. s r. o. Masarykova 278 Zlín Česká republika
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava