Vytvoriť faktúru

REGONIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REGONIK
IČO 31325335
DIČ 2020332875
IČ DPH SK2020332875
Dátum vzniku 01 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGONIK
Jarošova 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 099 692 €
Zisk 203 306 €
Aktíva 1 115 890 €
Vlastný kapitál 382 015 €
Kontaktné informácie
Email regonik@regonik.sk
Webová stránka http://www.regonik.sk
Phone(s) +421244456238
Mobile phone(s) +421911551621, +421911408674, +421911551620, +421911408675
Fax(es) 0244456238
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 889,876
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 121,549
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,786
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,786
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69,803
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,803
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 39,960
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 39,960
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 761,449
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 84,923
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 79,915
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,008
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 483,345
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 447,062
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447,062
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,671
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,612
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 193,181
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34,133
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 159,048
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,878
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,878
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 889,876
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 634,436
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,730
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,730
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 259
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 259
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 39,960
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 39,960
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 380,210
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 380,210
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,440
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,678
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 725
12. Odložený daňový záväzok (481A) 953
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 216,945
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 138,052
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,052
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,935
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,996
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,923
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,840
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,897
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,897
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,920
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,096,968
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,099,692
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,964,634
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 132,335
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 829
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,894
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,840,849
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,014,846
D. Služby (účtová skupina 51) 216,630
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 578,408
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 406,255
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 157,168
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,985
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,838
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,421
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,421
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 706
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 258,843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 866,322
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
XII. Kurzové zisky (663) 38
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,641
O. Kurzové straty (563) 489
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,583
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 251,260
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 47,954
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 49,293
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,339
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 203,306
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016