Vytvoriť faktúru

AUTOSKLO H&D - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOSKLO H&D
IČO 31325459
DIČ 2020408555
IČ DPH SK2020408555
Dátum vzniku 04 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOSKLO H&D
Vajnorská 93
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 400 994 €
Zisk -11 875 €
Aktíva 871 871 €
Vlastný kapitál 552 204 €
Kontaktné informácie
Email autosklo@autosklo.sk
Webová stránka http://www.autosklo.sk
Phone(s) +421244460554
Fax(es) 0244460554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 708,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 313,929
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 313,929
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 108,644
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 163,062
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,223
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,257
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 127,382
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 127,382
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 217,145
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 7,235
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,235
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 206,750
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,160
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,396
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,673
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,673
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,723
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,334
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,334
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 708,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 462,429
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 467,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 467,000
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,875
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 245,757
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 69,975
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 5,580
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 5,580
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 50,000
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,244
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,151
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 148,882
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 92,464
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,464
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,745
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,735
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,938
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,368
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,368
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,532
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,400,994
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,400,994
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,224,359
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 174,785
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 83
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,767
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,402,948
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 935,520
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 86,359
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 185,298
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 133,625
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,989
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,462
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,174
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,524
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,525
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,525
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,455
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,954
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,967
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,041
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,389
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,389
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,652
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,995
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,875
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325459 DIČ: 2020408555 IČ DPH: SK2020408555
 • Sídlo: AUTOSKLO H&D, Vajnorská 93, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Kamaráš 4 Krivosúd - Bodovka 913 11 19.12.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Kamaráš 6 640 € (100%) 4 Krivosúd - Bodovka 913 11
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ján Horniak Podháj 109/4517 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Horniak Podháj 109/4517 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 04.06.1992
   09.07.2009Noví spoločníci:
   Dr. Ján Horniak Podháj 109/4517 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ján Horniak Podháj 109/4517 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 04.06.1992
   08.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ján Horniak Líščie údolie 65 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Horniak Líščie údolie 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.06.1992
   24.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kamaráš 4 Krivosúd - Bodovka 913 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kamaráš 4 Krivosúd - Bodovka 913 11 Vznik funkcie: 19.12.2008
   23.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Buček Azalkova 8 Bratislava 821 01
   10.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Buček Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Dr. Ján Horniak Líščie údolie 65 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ján Horniak Líščie údolie 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.06.1992
   09.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ján Horniak Líščie údolie 65 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Horniak Kríkova 7 Bratislava
   06.02.2002Noví spoločníci:
   Dr. Ján Horniak Líščie údolie 65 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ján Horniak Kríkova 7 Bratislava
   Walter Kigler Doerenkampgasse 5 Viedeň Rakúska republika
   Ľuboš Mandík Holandská 23 Praha 10 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Mandík Holandská 23 Praha 10 Česká republika
   28.06.1995Noví spoločníci:
   Dr. Ján Horniak Kríkova 7 Bratislava
   Walter Kigler Doerenkampgasse 5 Viedeň Rakúska republika
   Ľuboš Mandík Holandská 23 Praha 10 Česká republika
   27.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Walter Kigler Doerenkampgasse 5 Viedeň Rakúska republika
   Ľuboš Mandík Holandská 23 Praha 10 Česká republika
   26.10.1994Nové sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava 831 04
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Pod brehmi 2 Bratislava 842 02
   04.06.1992Nové obchodné meno:
   AUTOSKLO H&D spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod brehmi 2 Bratislava 842 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabudovávanie a opravy automobilových skiel všetkých druhov, ako i obchod s automobilovými sklami a príslušenstvom
   nákup a predaj rôznych náhradných dielov a príslušenstvo k automobilom a autobusom, poskytovanie servisných služieb a služieb s nimi súvisiacích (umývanie vozidiel, konzervácie spodku, dutin atď)
   spoločnosť smie prevzať aj iné podnikateľské aktivity, podielať sa na nich a zastupovať ich. Môže tiež zriaďovať svoje pobočky (organizačné zložky)
   obchod so všetkými ostatními druhmi tovaru, vyňatie tovaru, obchodovanie s ktorým má povahu koncesované alebo viazané živnosti, alebo k obchodovaniu s ktorými sa podľa čs. právných predpisov vyžaduje iné podnikateľské oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Walter Kigler Doerenkampgasse 5 Viedeň Rakúska republika
   Ľuboš Mandík Holandská 23 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Horniak Kríkova 7 Bratislava
   Ľuboš Mandík Holandská 23 Praha 10 Česká republika