Vytvoriť faktúru

AUREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUREX
IČO 31325483
DIČ 2020335416
IČ DPH SK2020335416
Dátum vzniku 03 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUREX
Ľubľanská 1
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 504 975 €
Zisk 14 074 €
Aktíva 1 220 425 €
Vlastný kapitál 177 988 €
Kontaktné informácie
Email aurex@aurex.sk
Phone(s) 0254789502, 0254789504
Mobile phone(s) 0905277487
Fax(es) 0254789504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,082,857
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 645,413
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 539,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 502,930
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,300
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 106,183
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,483
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 98,700
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,230
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 217,016
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,700
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,700
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 111,354
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 550
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,412
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 574
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 574
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 124,640
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,071
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 123,569
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 95,214
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,067
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 90,147
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,082,857
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,478
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 60,898
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 60,898
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 209
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 209
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 133,325
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 227,883
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -94,558
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,074
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 866,063
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 787,560
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 134,506
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,506
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 601,858
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,646
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,326
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,224
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,503
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,316
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 496,420
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 504,975
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 496,420
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 471,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,125
D. Služby (účtová skupina 51) 206,133
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 201,185
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 148,049
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,006
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,130
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,522
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,565
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,565
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,022
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,423
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 273,162
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,386
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,499
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,499
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,887
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,349
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,074
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015