Vytvoriť faktúru

SLOVEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVEL
IČO 31325513
DIČ 2020333018
IČ DPH SK2020333018
Dátum vzniku 09 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVEL
Rybničná 38/P
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 374 153 €
Zisk 78 745 €
Aktíva 806 208 €
Vlastný kapitál 635 412 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244680712, +421244680713, +421244888449
Fax(es) 0244680712
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 915,345
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 431,474
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 431,474
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 220,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 204,246
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,289
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 482,018
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,609
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,609
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 427,213
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 87,294
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,294
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 325,561
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,308
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,196
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 599
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,597
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,853
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,853
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 915,345
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 832,070
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,606
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,606
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 745,079
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 745,079
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,745
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,275
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,554
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,554
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,211
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,871
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,871
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 59,127
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,719
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,750
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,732
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,510
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,510
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 366,225
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 374,153
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 69,791
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 296,434
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,103
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,825
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 277,029
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,193
D. Služby (účtová skupina 51) 96,245
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,751
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,998
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,680
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,073
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,689
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,008
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,008
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,116
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,027
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 97,124
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,787
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,139
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,139
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,139
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 493
O. Kurzové straty (563) 334
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,646
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,770
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,025
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,025
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,745
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016