Vytvoriť faktúru

SECAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SECAR
IČO 31325602
DIČ 2020332666
IČ DPH SK2020332666
Dátum vzniku 10 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECAR
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 380 562 €
Zisk 10 510 €
Aktíva 1 307 845 €
Vlastný kapitál 536 261 €
Kontaktné informácie
Email secar@secar.sk
Phone(s) 0244372836, 0244452020, 0244452028, 0244452051, 0244453680, 0244453681, 0244453682, 0244634077, 0244
Fax(es) 0244453706
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,258,166
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 283,735
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 39,028
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,578
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 34,450
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 193,823
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 80,249
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 113,574
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 50,884
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,585
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 49,299
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 959,129
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58,627
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 42,412
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,215
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,561
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,561
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 868,240
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 864,827
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 864,827
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,013
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,701
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,281
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,420
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,302
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,301
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,166
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,798
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 128,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 128,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 68,492
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,044
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,044
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 309,794
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 309,794
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,510
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 697,913
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,820
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,995
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,096
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,686
12. Odložený daňový záväzok (481A) 43
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 474,939
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 307,912
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307,912
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,598
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,454
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,450
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,525
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,903
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,903
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 189,251
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 23,455
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,027
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 21,428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,353,374
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,380,562
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 136,086
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,217,287
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,350,037
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 111,624
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 155,499
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 4,305
D. Služby (účtová skupina 51) 1,138,130
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 851,710
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 612,722
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 212,065
4. Sociálne náklady (527, 528) 26,923
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,844
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,329
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,329
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,125
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,466
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,005
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,525
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 943,815
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 225
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 221
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,995
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,473
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,473
O. Kurzové straty (563) 915
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,607
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,755
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,245
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,109
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325602 DIČ: 2020332666 IČ DPH: SK2020332666
 • Sídlo: SECAR, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Imrich Vaváček Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04 20.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Hrnčiar 75 649 € (58.7%) Bratislava 821 08
  Alexej Lednár 21 875 € (17%) Bratislava 811 04
  Jozef Sedlák 7 933 € (6.2%) Bratislava 841 06
  Jana Slaná 7 933 € (6.2%) Bratislava 821 08
  Imrich Vaváček 15 568 € (12.1%) Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava 821 08
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava 811 04
   Jozef Sedlák Donská 60/A Bratislava 841 06
   Jana Slaná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Imrich Vaváček Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.02.1998
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Jozef Sedlák Donská 60/A Bratislava 841 06
   Jana Slaná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.1998
   26.06.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabespečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   29.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.1998
   28.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   15.07.1998Nové predmety činnosti:
   strážna služba
   detektívna služba
   14.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zahranično-obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektro požiarnej signalizácie a autoalarmov/
   20.03.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   19.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava
   26.11.1997Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Jozef Sedlák Donská 60/A Bratislava 841 06
   Jana Slaná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   25.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   07.07.1997Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava
   06.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava
   04.06.1996Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektro požiarnej signalizácie a autoalarmov/
   03.06.1996Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   22.11.1995Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   21.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Dataconsult, a.s., Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Jozef Kováčik Jaderná 15 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   SECAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zahranično-obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Dataconsult, a.s., Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Jozef Kováčik Jaderná 15 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava