Vytvoriť faktúru

MONARCH, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONARCH, akciová
IČO 31325645
DIČ 2020293308
IČ DPH SK2020293308
Dátum vzniku 10 Júna 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MONARCH, akciová
Drotárska cesta 56
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 101 559 €
Zisk 14 995 €
Aktíva 1 779 453 €
Vlastný kapitál 298 303 €
Kontaktné informácie
Email monarch@monarch.sk
Webová stránka http://www.monarch.sk
Phone(s) +421262803830, +421262803831, +421262803834, +421262803835, +421262803861
Fax(es) 0262803860
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,495,555
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 332,898
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,213
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,213
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 329,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 88,544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,044
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,097
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,105,407
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 542
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 542
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 871
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 871
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 547,933
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 543,604
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 543,604
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,126
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,203
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 556,061
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,813
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 543,248
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 57,250
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 57,250
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,495,555
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,822
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 303,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 303,988
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,134,822
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,394
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,394
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,127,807
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 536,267
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 536,267
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 346,640
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,028
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,456
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,898
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,518
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,761
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,761
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,911
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,911
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,098,678
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,101,559
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,561
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,071,117
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,881
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,071,882
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63,935
D. Služby (účtová skupina 51) 1,813,543
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 115,780
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,216
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,013
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,551
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,139
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 30,779
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 30,779
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,465
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,677
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 193,959
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,226
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 2,189
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,695
O. Kurzové straty (563) 636
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,059
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 531
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,213
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,221
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,008
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,995
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016